Olivier Grenson

Home / Olivier Grenson

Exposition-vente XIII Mystery

09/11 > 01/12/2018

Jean Van Hamme savait, depuis le début du cycle XIII Mystery, dont il est le grand architecte pour les Editions Dargaud, que le tome 13 – chiffre magique – serait confié à Olivier Grenson… et qu’il en écrirait le scénario. Celui-ci est dédié à Judith Warner, un personnage qui lui tient à cœur depuis Le Dossier Jason Fly et La Nuit du 3 août, sans oublier la présence de Jessica Martin, une tueuse professionnelle apparue dans 5 albums de XIII et désormais poursuivie par le FBI. Olivier Grenson met en scène avec force les scènes d’action et avec douceur la relation naissante entre deux femmes que tout devrait opposer.
La galerie Champaka exposera en exclusivité des originaux liés à cet album qui marque le grand retour de Van Hamme sur « XIII ». Planches originales, couvertures, crayonnés et illustrations inédites de grand format témoigneront des talents multiples d’Olivier Grenson.


Jean Van Hamme wist van bij het begin van de XIII Mystery cyclus, waarvan hij de grote architect is voor uitgeverij Dargaud, dat deel 13 –het magische cijfer- zou toevertrouwd worden aan Olivier Grenson… en dat hij er het scenario zou van schrijven. Dit verhaal is gewijd aan Judith Warner, een figuur die hem nauw aan het hart ligt sinds Het Dossier Jason Fly en De Nacht van 3 Augustus, zonder de aanwezigheid te vergeten van Jessica Martin, een professionele killer die in 5 albums van XIII opdook en wordt nagezeten door het FBI. Olivier Grenson brengt de actiescènes met kracht in beeld en met zachtheid de ontluikende relatie tussen de twee vrouwen die in alles mekaars tegengestelde zouden moeten zijn.
Galerij Champaka zal in exclusiviteit de originelen van dit  album ten toon stellen die de grote terugkeer betekent van Van Hamme voor “XIII”. Originele platen, omslagen, potloodtekeningen en onuitgegeven illustraties op groot formaat getuigen van het veelzijdige talent van Olivier Grenson.


Jean Van Hamme knew, ever since the beginning of the XIII Mystery cycle, of which he is the great architect for Editions Dargaud, that Volume 13 – the magic number – would be entrusted to artist Olivier Grenson … and that he would write the scenario. The book is devoted to Judith Warner, a character who has been close to his heart since The Jason Fly Case and The Night of August Third, not to mention the presence of Jessica Martin, a professional killer, who appeared in five albums of XIII and is now being pursued by the FBI. Olivier Grenson brings drama to the action scenes and gently develops the emerging relationship between these two women, who should be complete opposites.
Galerie Champaka will exclusively exhibit the originals for this album, which marks the great return of Van Hamme to XIII. Original pages, covers, sketches and unpublished large-format illustrations demonstrate the multiple talents of Olivier Grenson.

Originaux

[Not a valid template]

Intéressé par une œuvre?

Laissez-nous vos coordonnées, nous vous recontacterons dès que possible.